Podmienky registrácie dodávateľa na CSkontakt.sk

Tieto podmienky pre registráciu firmy (ďalej len „Podmienky“) do služby CSkontakt.sk (ďalej len "Služba“) upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou B2M.CZ s.r.o., sídlom Šafránkova 1243/3, 155 00, Praha 5, IČ: 27455971 (ďalej len „Poskytovateľ) a podnikateľským subjektom v rámci služby CSkontakt.sk (ďalej len "Objednávateľ).

1. Popis služby

Služba slúži na sprostredkovanie kontaktu medzi záujemcom (ďalej len "Dopytujúci) a dodávateľom (ďalej len "Dodávateľ) za účelom vzájomnej obchodnej spolupráce.

2. Registrácia

Registráciu môže Objednávateľ urobiť prostredníctvom webového formulára dostupného na adrese www.cskontakt.sk. Registráciu môže urobiť aj telefonicky po poskytnutí všetkých potrebných údajov. Registrácia do služby je záväzná (telefonicky, cez elektronický formulár, e-mailom).

Registráciou na www.cskontakt.sk získa Objednávateľ prístup do služby www.cskontakt.sk. Možnosť predložiť ponuku dopytujúcemu je spoplatnené podľa podmienok uvedených pri danej zákazke.

Objednávateľ bude priebežne informovaný o všetkých zákazkách odpovedajúcich jeho nastavení, a to prostredníctvom webových stránok www.cskontakt.sk a e-mailu.

3. CSkontakt.sk - Spätná platba

Trvanie služby je zahájené hneď po spracovaní objednávky. Fakturácia poplatkov za možnosť vystaviť ponuku prebieha spätne, a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Faktúra je splatná do 14 dní od vystavenia. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry môžu byť firemné údaje Objednávateľa predané tretej strane, a to výhradne za účelom správy platby.

V prípade neuhradenia faktúry môže byť plnenie služby dočasne pozastavené.

4. CSkontakt.sk - Kredit

Objednávateľovi, ktorý si zvolí službu Kredit, je do účtu v systéme CSkontakt.sk prednabitý kredit v objednanej výške. Z kreditu sú následne Objednávateľovi odpočítavané prostriedky za predloženie ponúk. Kredit nepodlieha expirácií.

V prípade, že je súčasťou služby Kredit bonusový kredit, je čerpaný až po vyčerpaní plateného kreditu objednaného Objednávateľom.

Trvanie služby je zahájené ihneď po spracovaní objednávky, zároveň s tým je odoslaná faktúra, ktorá je splatná do 14 dní od vystavenia. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry môžu byť firemné údaje Objednávateľa predané tretej strane, a to výhradne za účelom správy platby.

Pokiaľ si Objednávateľ praje zrušiť už objednanú službu a odstúpiť tak od uzavretej zmluvy, je možné tak urobiť do 2 dní od jej objednávky. V tomto prípade je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi služby uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z fakturovanej čiastky.

V prípade neuhradenia faktúry môže byť plnenie služby dočasne pozastavené.

4.1 Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu

Objednávateľ má právo požiadať Poskytovateľa o vrátenie nevyčerpaného kreditu, a to po uplynutí 24 mesiacov od dátumu posledného navýšenia kreditu (alebo bonusu), najneskôr však do 14 dní po skončení tohto obdobia. Garancia sa vzťahuje iba na kredit, za ktorý Objednávateľ zaplatil, nevzťahuje sa na bonusový kredit.

Garancia nevyčerpaného kreditu platí len v prípade, že bola v rámci online či telefonickej objednávky výslovne zjednaná ako súčasť objednávky.

Uplatniť nárok na garanciu je možné len pri uhradení faktúry za službu, ku ktorej sa garancia vzťahuje, v dobe jej splatnosti.

5. CSkontakt.cz - paušál

Objednávateľovi, ktorý si zvolí službu Paušál, je v systéme CSkontakt.sk umožnené predkladať neobmedzené množstvo ponúk, v rámci časového obdobia plnení služby.

Trvanie služby je zahájené ihneď po spracovaní objednávky, zároveň s tým je odoslaná faktúra, ktorá je splatná do 14 dní od vystavenia. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry, môžu byť firemné údaje Objednávateľa predané tretej strane, a to len za účelom správy platby.

Pokiaľ si Objednávateľ želá zrušiť už objednanú službu a odstúpiť od uzavretej zmluvy, môže tak učiniť do 2 dní od objednávky služby. V tomto prípade je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi služby uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z faktúrovanej sumy.

V prípade neuhradenia faktúry môže byť plnenie služby dočasne pozastavené.

6. Služba Automatické obchodovanie

Služba Automatické obchodovanie zaistí zasielanie vizitky dodávateľa na vybraných zákazníkov dopytov, ktoré sú mu zasielané. Vizitka dodávateľa je editovateľná v účte dodávateľa. Funkciu je možné tiež v účte zapnúť a vypnúť, podľa aktuálnej potreby.

7. Certifikát Zlatý dodávateľ

Certifikát Zlatý dodávateľ označuje kvalitných dodávateľov systému CSkontakt, ktorí so systémom aktívne pracujú. Držanie certifikátu je graficky zvýraznené ako vo firemných kontaktoch, tak aj pri komunikácií s dopytujúcimi.

8. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom Objednávateľa jeho osobné údaje vo forme nahrávok všetkých uskutočnených hovorov a ďalej vo forme písomnej či e-mailovej, hlavne meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje a názov spoločnosti. Objednávateľ ďalej súhlasí s tým, že poskytnuté údaje sa automaticky objavia a zverejnia v katalógoch dodávateľov prevádzkovaných firmou B2M.CZ s.r.o. Vyššie uvedené údaje slúžia na sprostredkovanie zákaziek medzi Objednávateľom a subjektmi verejnej správy. Objednávateľ súhlasí s nahrávaním všetkých hovorov, ktoré sú za účelom zjednania služby, servisnej činnosti v rámci služby a ďalej v rámci skvalitňovania poskytnutej služby uskutočnené.

Poskytovateľ služby má právo zasielať Objednávateľovi e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné oznámenie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou a pod. Objednávateľ má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných oznámení na vyššie uvedených kontaktoch alebo reakciou na obchodné oznámenie, ktoré bolo zaslané e-mailom.

Po vypršaní platnosti registrácie Objednávateľa v systéme www.cskontakt.sk má Poskytovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby, pokiaľ Objednávateľ nepožiada o ich vymazanie.

Uchovávané osobné údaje môže Objednávateľ kedykoľvek zmeniť vo svojom zákazníckom profile alebo prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

9. Záverečné ustanovenie

Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom okamžikom schválenia riadne vykonanej objednávky (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom webových stránok poskytovateľa). Takto zadanou objednávkou (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom webových stránok poskytovateľa) Objednávateľ potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou firmy Objednávateľa je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami. Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie, nesmie byť v rozpore s obecne platnými zákonmi a súvisiacich predpisov.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosti a účinnosti ich zverejnením. Spoločnosť B2M.CZ s.r.o. ako Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a jej účinnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.cskontakt.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 7. 12. 2016.