Podmienky registrácie dopytujúceho na CSkontakt.sk

Tieto podmienky pre dopytujúceho (ďalej len "Podmienky") v službe CSkontakt.sk (ďalej len "Služba") upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou B2M.CZ s.r.o., sídlom Šafránkova 1243/3, 155 00, Praha 5, IČ: 27455971 (ďalej len "Poskytovateľ") a podnikateľským subjektom v rámci služby CSkontakt.sk (ďalej len "Dopytujúci").

1. Popis služby

Služba slúži k sprostredkovaniu kontaktu medzi záujemcom (ďalej len "Dopytujúci") a dodávateľom (ďalej len "Dodávateľ"). Služba robí kontrolu a predanie dopytov Dopytujúceho vybraným Dodávateľom za účelom naviazania vzájomnej obchodnej spolupráce. Po zadaní dopytu je Dopytujúcemu založený užívateľský účet, prostredníctvom ktorého môže kedykoľvek zadať Ďalšie dopyty aj spravovať existujúce. Pre zaistenie vyššej pravdepodobnosti naviazania vzájomnej obchodnej spolupráce môže byť dopyt predaný a zverejnený na Ďalších webových stránkach prevádzkovateľa siete B2M.cz a dcériných spoločností (konkrétne portálov 123dopyt.sk, aaapoptavka.cz, hlidanizakazek.cz, sledovaniezakazok.sk, aaadopyt.sk, cskontakt.cz, cskontakt.sk).

Dopyt je pred rozoslaním Dodávateľom skontrolovaný a doplnený. Poskytovateľ môže Dopytujúceho za účelom doplnenia dopytu kontaktovať. Poskytovateľ si zároveň vyhradzuje právo dopyt nepredať Dodávateľom, pokiaľ usúdi, že nesplňuje interné požiadavky Poskytovateľa.

Dopyty sú Dodávateľom predané vrátane kontaktných údajov Dopytujúceho.

Zadanie dopytu je úplne zadarmo. Dopytujúci neplatí Poskytovateľovi províziu za zrealizované zákazky.

2. Odstúpenie od zmluvy

2.1 Poskytovateľ

Poskytovateľ služby môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie Dopytujúceho v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, Poskytovateľa služby a podmienkami pre zadanie dopytu. Pri nedodržaní týchto povinností si Poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy - nerozoslanie a vymazanie dopytu.

2.2 Dopytujúci

Dopytujúci môže požiadať Poskytovateľa o ukončenie platnosti dopytu na webových stránkach www.czskontakt.sk alebo tak učiniť sám prostredníctvom uživateľského účtu. Dopyt, ktorý bol už raz rozoslaný Dodávateľom, nie je možné doplniť, upraviť alebo vziať späť.

3. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ zhromažďuje so súhlasom Dopytujúceho jeho osobné údaje, hlavne meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje a názov spoločnosti. Vyššie uvedené údaje slúžia na naviazanie spolupráce medzi Dopytujúcim a Dodávateľom.

Poskytovateľ má právo zasielať Dopytujúcemu e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné zdelenie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou a pod. Dopytujúci má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných zdelení na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpoveďou na obchodné zdelenie, ktoré bolo zaslané e-mailom.

Uchované osobné údaje môže Dopytujúci kedykoľvek zmeniť.

4. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou Dopytujúceho je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami. Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie Dopytujúceho, nemôžu byť v rozpore s obecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.

Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvných vzťahov medzi Poskytovateľom a Dopytujúcim pri poskytovaní služby - predania dopytu vybraným Dodávateľom.

Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Dopytujúcim a Poskytovateľom v okamihu odoslania dopytu pomocou webového formulára na www.czskontakt.sk alebo po zadaní dopytu prostredníctvom telefonického kontaktu.

Tieto podmienky nabývajú platnosti a účinnosti ich zverejnením. Spoločnosť B2M.CZ s.r.o. ako Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a jej účinnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.czskontakt.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.11.2015.